ร่วมงานกับเรา

PCM CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD.

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รวบรวมและตรวจสอบเอกสารทางด้านจ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • รับและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของเจ้าหนี้เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย พร้อมเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและส่งให้ฝ่ายการเงิน
 • บันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายของบริษัท
 • รวบรวม,ตรวจสอบ,และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินที่ได้จ่ายชำระแล้วให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จัดทำรายงานทะเบียนคุมเช็คจ่าย
 • รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพื่อตรวจสอบกับแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เช่น แบบ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 พร้อมจัดทำรายงานบัญชีคุมพิเศษ
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินหมวดหนี้สินอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับลูกค้าในการเขียนแบบ Shop drawing ให้ได้ตามแผนงานของโครงการ
 • เขียนแบบ Shop drawing เพื่อขออนุมัติจากลูกค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนและขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแสดงรายการสินค้า (BOQ) และ Shop drawing ให้ฝ่ายขายดำเนินการต่อ
 • ในกรณีแก้ไขแบบหรือรายละเอียด ประสานงานเขียนแบบ Shop drawing ให้ลูกค้าอนุมัติ และจัดทำตามข้อ 3
 • หาปริมาณผลิตภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับงานเสนอราคา

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ปวช – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง,โยธา
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานก่อสร้าง
 • อ่านแบบ,เขียนแบบได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Microsoft office ได้

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษารายละเอียด แบบ Shop Drawing ที่ลูกค้าส่งมาให้ เพื่อเขียนแบบ PLAN, SECTION, DETAIL จุดยึด, รายละเอียดการแบ่งชิ้นงาน, code รหัสชิ้นงาน
 • ควบคุมและดูแลจัดเตรียม Shop Drawing เพื่อนำเสนอ ขอพิจารณาอนุมัติดำเนินการผลิต จากลูกค้าหรือเจ้าของงาน ในโครงการที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมและดำเนินการถอดปริมาณงาน เพื่อเสนอราคาให้ลูกค้า พร้อมเขียน Typical Detail เพื่อประกอบการเสนอราคา
 • เขียน 3D Drawingในโครงการที่ต้องทำต้นแบบ เพื่อให้เครื่องกัดCNC ใช้ในการทำผลิตต้นแบบและ Mould และนำไปใช้ในการผลิตชิ้นงาน GRC ต่อไป

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • วุฒิปริญญาตรี.(วศบ) สาขาก่อสร้างหรือ เทียบเท่า
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนและอ่านแบบ Shop Drawing ได้
 • มีบุคลิกความเป็นผู้นำและซื่อสัตย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมแผนงานเพื่อเข้าพบลูกค้าตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และตามนโยบายบริษัทฯ
 • นำเสนอวิธีการขายเพื่อให้บรรลุเป้ายอดขายต่อผู้บังคับบัญชาและดำเนินการขายตามแผนงานขายให้มีประสิทธิผลสำเร็จลุล่วงตามนโยบายของบริษัทฯ
 • รายงานความคืบหน้าการขายต่อผู้บังคับบัญชา
 • กรณีปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ขายไปแล้วให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อการแก้ไขทันทีโดยถือเป็นมาตรการหลักในการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นต่อลูกค้า
 • เข้าร่วมในกิจกรรม “การส่งเสริมงานขาย”ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กร
 • จัดทำรายงานผลงานการขาย และประเด็นปัญหาในระหว่างการขาย

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันและ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมMSได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน
 • ประสานงานกับหน่วยงานโครงการ ลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานการส่งมอบ
 • ควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามกำหนดเวลา,คุณภาพ,ความปลอดภัย และประหยัด
 • แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้งรวมทั้งกำหนดวิธีและแนวทางป้องกัน
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณการใช้วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการติดตั้ง
 • ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการติดตั้ง
 • จัดทำ รายงานการติดตั้ง
 • ดำเนินการส่งมอบงานติดตั้งโครงการ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกียวข้อง
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานที่ปฏิบัติ
 • มีบุคลิกความเป็นผู้นำที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์และรู้เส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน
 • บันทึกและจัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ – ส่ง ทั่วไป)
 • ดูแลการใช้แบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ
 • เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสาร
 • ดำเนินงานดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือฝ่ายบริการติดตั้ง
 • รวบรวมและจัดทำรายการใช้วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง บัญชีทรัพย์สินภายในฝ่ายบริการติดตั้ง
 • จัดทำและตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับเอกสารตั้งเบิกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลำดับต่อไป

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยไมตรีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไปได้ดี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ สุขุม และรวดเร็ว
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแล และควบคุมการทำงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานรายวันตรวจสอบคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสัดส่วนผสมคอนกรีต ( ซีเมนต์ หิน ทราย น้ำยา )
 • ควบคุมคุณภาพขบวนการ การผลิต ทั้งก่อนและหลังการผลิต
 • ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 • จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบ (Calibrate) ตามมาตรฐาน
 • ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบงาน
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบชิ้นงานก่อนทำการติดตั้ง
 • ควบคุมการติดตั้งงาน
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา
 • ประสานงานกับวิศวกรหรือ จป. ที่ประจำไซด์งาน
 • ควบคุมให้พนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช – ป.ตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานตามตำแหน่ง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • อ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของโมลตามสเป๊ก
 • ควบคุมกระบวนการผลิต
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา
 • เสนอขออนุมัติการทำ OT
 • สอนงานให้กับพนักงานใหม่
 • ควบคุมให้พนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช – ป.ตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานผลิตหรืองานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ควบคุมคนงาน 50 คนขึ้นไป)
 • อ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
EnglishThailand