ตำแหน่งงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. เขียนแบบโครงสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ
 2. เขียนแบบ Shop Drawing สำหรับใช้ประกอบ Mold
 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิขั้นต่ำ ปวส.โยธา/ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 4. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) และ ทำ OT ได้
 5. ใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Sketch Up ได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ออกแบบงานโครงสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ
 2. วางแผนการปฏิบัติงาน
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 4. ให้คำแนะนำหรือหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน
 5. ประเมินราคาโครงการ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) ได้
 5. เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรม Sketch Up ได้
 6. สามารถคำนวณโครงสร้างหรือคำนวณเหล็กเสริมได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ควบคุมงานให้ได้ตามแผนที่ได้รับจากหัวหน้างาน
 2. นำแผนงานและแบบที่ได้รับมาทำการศึกษารายละเอียด
 3. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนได้
 4. สามารถควบคุมและแจ้งให้ผู้รับเหมา แก้ไขงานได้

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาขั้นต่ำ วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง / โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 4. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) ได้
 5. สามารถอ่านแบบงานสถาปัตย์ได้

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 2. เพศชาย เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
 4. มีความสามารถ และรู้เรื่องงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ช่วยโฟร์แมนควบคุมการทำงานของพนักงานรายวัน
 2. ควบคุมเครื่องจักร เครื่อง CNC
 3. ตรวจวัดแบบผลิตให้ถูกต้องตาม Spec ได้

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาขั้นต่ำ วุฒิ ปวช. สาขาก่อสร้าง / โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถควบคุมพนักงานรายวันได้
 4. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) และทำ OT ได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ทำงานผลิตตามที่หัวหน้ามอบหมาย
 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 – 40 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิ สามารถอ่านออกเขียนได้
 3. สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) และทำ OT ได้

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจเช็คเครื่องจักร/หุ่นยนต์ ก่อนและหลังการใช้งาน
 2. คอยควบคุมเครื่องจักร/หุ่นยนต์ ในขณะทำการผลิต
 3. เครื่องจักร/หุ่นยนต์ เกิดปัญหาให้ทำการหยุดเครื่องจักร/หุ่นยนต์ และรีบแจ้งพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าทันที

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-22 ปี
 2. กำลังศึกษาในระดับ ปวช-ปวส. ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง/โยธา ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3. สามารถฝึกงานวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (8:00-17:00 น.)ได้
 4. ใช้โปรแกรม Computer เบื้องต้นได้

พนักงานเขียนแบบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ช่วยเขียนแบบ ถอดแบบหรือแก้ไข shop drawing

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. กำลังศึกษาในระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 3. กำลังศึกษาในสาขา สถาปัตยกรรม สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถฝึกงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (8:00-17:00 น.) ได้
 5. ใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Sketch Up ได้

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสมัครงาน


  (กรุณาส่งเป็นไฟล์ PDF ไม่เกิน 2MB)